I know that I´m not the only one

-


Young woman, who has the most important thing in her life - the time. Young woman, who can make  various decisions and who can still dream about everything. Young woman, who can fail and sometimes think naive, because she is that kind of YOUNG woman. It seems so easy. So understanably. But exactly this young woman can feel so empty. So naked. So lost. 

But it´s okay. Because I know that I´m not the only one...


 Everyday´s routine makes you mad. Wake up in the early mornings, listen stupid trolley-conversations about that "first(s)hitproblems", start the day in crazy mood, do things which are expected, not loved. Things, which are part of that boring mess. Just walking with an empty head. And with your own little secrets...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mladá žena, ktorá má tú najdôležitejšiu vec na svete - čas. Mladá žena, ktorá robí rozličné rozhodnutia a ktorá stále môže snívať. Mladá žena, ktorá môže pochybiť a občas myslieť naivne, pretože je to ten typ MLADEJ ženy. Vyzerá to byť ľahké. Tak pochopiteľné. Avšak táto mladá žena sa môže cítiť tak prázdne. Tak naho. Stratene.

Ale to je v poriadku. Pretože viem, že nie som jediná...  

Každodenná rutina ta robí šialenou. Vstávať skoro ráno, počúvať  hlúpe električkové rozhovory o tých "prvoradýchakožepodstatných problémoch", začať deň v šialenej nálade, robiť veci ktoré sú očakávané, nie milované...Veci, ktoré sú súčasťou toho nudného odpadu. Len kráčať s prázdnou mysľou. A so svojimi malými tajomstvami...


1) Feel the passion of love. Life. Succes. Relationships. Strong energy. Finally live your life. Not just survive it. 
( Cíť vášeň v láske. Vášeň života. Vzťahov. Silnú energiu. Konečne ži svoj život, skrátka ho len neprežívaj)
2) Find your own twin, but be little bit different. You know. it is such a great feeling to understand to each other also without any words.

( Nájdi svoje vlastné dvojča, avšak buď kúsoček iná. Dobre vieš, že je to úžasný pocit rozumieť si s tým druhým aj bez slov)3) Show your pure beauty and strong resolution to catch every opportunity.
(Ukáž svoju čistú krásu a silné odhodlanie chytiť sa  každej príležitosti)


4) Sometimes be wild and  "fade into darkness"
  ( Občas buď divoká a "vymizni v temnote")

5) Hold your self-confidence and accept yourself with all defects. Trust in yourself.
(Drž si svoje sebavedomie a akceptuj samú seba aj so všetkými nedostatkami. Ver si.)


6) Sometimes you want to be alone and realize, that the key of your succes is YOU.
( Občas chceš byť sama aby si si uvedomila, že kľúčom k úspechu si TY)
 7) Just live your own fairytale. And make dreams come true.
   ( Skrátka si ži svoju vlastnú rozprávku. A premeň sny na skutočnosť.)


8) Do things, which are not expected. Because of you.
( Rob veci, ktoré nie sú očakávané. Pretože si to ty.)
 9) Be a woman, who still cares about the world, but also loves herself the most.
( Buď ženou, ktorá sa stále zaujíma o svet, avšak najviac miluje seba.)

10) Just escape from your problems, stupid arguments or failures. Be just you and fresh air in your hair.
( Odíď na chvíľku od všetkých problémov, sprostých hádok či neúspechoch. Buď len ty a svieži vánok v tvojich vlasoch)

11) Feel crazy and don´t hide it. It´s normal that sometimes you feel like somebody from another world.
( Cíť sa šialene a neskrývaj to. Je normálne že sa niekedy cítiš ako niekto z iného sveta.)

12) Get your crazy ideas from your head and don´t live a boring life!

(Dostaň svoje šialené nápady von z hlavy a neži nudný život!)

13) Live your own life and make fun with another people.
( Ži si svoj vlastný život a bav sa s tými ostatnými.)

14)  Always be thankful for being a woman.
( Buď vždy vďačná za to, že si ženou.)

15) Always be "that different kind of woman".
( Vždy buď "tým iným typom ženy".)

16) Don´t feel stupid for some tears or bad mood. But think positive. With your pink coat.
( Necíť sa hlúpo kvôli pár slzám alebo zlej nálade. Avšak mysli pozitivne. S tvojím ružovým kabátikom.)

17) Love is such a great thing. But always be INDEPENDENT!
 (Láska je úžasná vec.Avšak vždy buď NEZÁVISLÁ!)
 18) Love fashion, love travel, make your own original style. Make your own journey.
(Miluj módu, miluj cestovanie, vytvor si svoj osobitý štýl. Vytvor si svoju cestu.) Remember , that you can always be... ( Pamätaj, že vždy môžeš byť...)

Yours Brunette/Vaša BrunetteNo comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe