On a special visit - Jenny Jeshko fashion designer

-

Every day I meet lot of people. Smiling, frowning, self-confident,shy. They take life lightly or they have their goals given clearly. They can spoil our mood or  make it better, that you are literally floating. I am very happy, I am surrounded by people, who can give me a lot of positive energy, their friendship is worth more than a gold and they never give up. They are a huge motivation for me and also a proof, that if a human can imagine something, he can also do it! It absolutely does not matter, if you are in same age with these people or if you know each other for long time. If you are on the same wavelength with them and you are so to speak, "soulmates", you have the feeling, that you know each other for ages.

A few months ago I met one special person and my soulmate on event La Pasarela - fashion connects nations ( about which you can read HERE). Fashion designer Jana Ješková and her unique work of a Jenny Jeshko brand can not be overlooked. Already at the event I knew, that Janka is very handy woman with a huge passion for making fashion creations. However,we did not know each other personally, so I could not look at the fashion world through her eyes. A few days ago I had an opportunity to visit Janka at her home and insight into the atelier of real artist for a very first time. See her dreams live, ideas and desires reflected in things, which  she passes on in the form of message .To spread the love, pleasure and doing woman not only original, but also self-confident.
Každý deň stretávam veľké množstvo ľudí. Usmiatych, zamračených, sebavedomých,hanblivých. Život berú flegmaticky alebo majú udané jasné ciele. Môžu vám náladu pokaziť alebo, naopak, vylepšiť tak, že sa doslova vznášate.Som veľmi šťastná, že práve mňa obklopujú ľudia, ktorí ma dokážu nabiť neskutočnou energiou, ich priateľstvo je cennejšie než zlato a nikdy sa nevzdávajú. Sú pre mňa obrovskou motiváciou a dôkazom, že ak si človek niečo dokáže predstaviť, dokáže to aj urobiť! Absolútne nezáleží na tom, či ste s týmito ľuďmi rovesníci alebo či sa poznáte roky. Ak ste na rovnakej vlne a ste takpovediac, "spriaznené duše", máte pocit, že sa poznáte večnosť. 

Jedného výnimočného človeka a moju spriaznenú dušu som spoznala pred pár mesiacmi na skvelej udalosti La Pasarela - móda spája národy ( o ktorej ste si mohli prečítať TU). Módna návrhárka Jana Ješková a jej unikátna práca značky Jenny Jeshko sa nedá prehliadnuť. Už na spomínanej udalosti som vedela, že Janka je šikovná žena s obrovskou vášňou tvoriť. Avšak osobne som ju nepoznala, takže som až tak úplne nevedela pozerať na svet módy jej očami. Pred pár dňami som mala možnosť navštíviť Janku u nej doma a prvýkrát tak priamo nahliadnuť do ateliéra skutočnej umelkyne. Vidieť naživo jej sny, predstavy a túžby premietnuté vo veciach, ktoré vo forme posolstva odovzdáva ďalej. Aby šírili lásku, radosť a robili ženu nielen originálnu ale aj vedomú svojej hodnoty.Jana Ješková and her beautiful collection on project La Pasarela - Fashion connects nations
(Jana Ješková a jej krásna kolekcia na projekte La Pasarela- Móda spája národy)
photos by Milan Strapko (visuals.sk)


I have decided to write about this visit, because it made a big impression on me. At first I did not know, what to expect. You know, I am only 21 years old woman with passion for writing. I am not from any big magazine, I am not professional in this area and I can not offer a fame or prestige, but I can offer my minds, my world view, appreciate and point out the people who really deserve it. I believe, there are still the readers, who enjoy reading about artists, who build their name by themself - an hours of being locked up in their atelier, with harmed hands, with head full of  ideas and with huge desire to achieve something.O tejto návšteve som sa rozhodla napísať, pretože na mňa spravila veľký dojem. Spočiatku som nevedela, čo očakávať.Viete, som len obyčajná 21 ročná žena s vášňou pre písanie. Nie som zo žiadneho veľkého časopisu, nie som žiadny profík, nedokážem ponúknuť slávu alebo prestíž. Dokážem však ponúknuť svoje myšlienky, svoj pohľad na svet, oceniť a poukázať na ľudí, ktorí si to skutočne zaslúžia. Verím, že ešte stále existujú čitatelia, ktorí si radi prečítajú o umelcoch, ktorí si svoje meno vybudovali sami - zavretí hodiny v ateliéri, so zničenými rukami, s hlavou plnou nápadov a obrovskou túžbou niečo dokázať.

                                                                 An atelier of Jenny Jeshko
 (Ateliér Jenny Jeshko)So I stood in front of Janka´s panel house with a pursed notebook and a pen ( ready for all her stories) and with box of chocolates. I did not know, how it  all will be going on. How much time she will give me, whether it will be daring to look into her yet unfinished works or not, or if our dialogue will not be too official... When a smiled woman with lovely sight came to open the doors, I become relaxed. A jitters subsided and I had a feeling, that we know each other for ages. She made me a coffee and showed her flat. We laughed a lot and still had something to talk about. When she opened the door to her atelier, we became quiet and looked at each other. I saw lot of love in her eyes. Every work was unique. She showed me every finished and also unfinished necklace and she shared her visions - what kind of woman should wear it,, which colours fit with it, which techniques she use. When I saw the collection of handbags , I fell in love immediately - embroidered, modern, original, fenomenal. If it is true, that a handbag is woman´s best friend, so I definitely want a handbag by Jenny Jeshko!


A tak som pred Jankiným panelákom stála so zovretým zošitom a perom (pripravená na všetky jej príbehy) a s bonboniérou. Netušila som, ako to všetko bude prebiehať. Koľko času mi venuje, či nebude trúfalé nahliadať do ešte nedokončených diel, resp. či náš dialóg nebude príliš pracovný... Keď mi prišla otvoriť dvere usmiata žena a so srdečným pohľadom, upokojila som sa. Tréma opadla a cítila som , akoby sme sa poznali roky. Spravila mi kávu, poukazovala byt. Veľa sme sa smiali a stále sme sa mali o čom rozprávať.Ako mi otvorila dvere do svojho ateliéru, obe sme stíchli a pozerali na seba. Videla som v jej očiach veľa lásky. Každé dielo bolo unikátne. Janka bola hneď vo svojom živle. Poukazovala mi každý už hotový alebo rozrobený náhrdelník, podelila sa o svoje predstavy -aká žena to má nosiť, aké farby sa k tomu hodia, aké techniky používa. Keď som videla zbierku kabeliek, okamžite som sa zamilovala - vyšívané, moderné, originálne, fenomenálne. Ak sa hovorí , že kabelka je najlepšou kamarátkou ženy, tak potom rozhodne chcem kabelku od Jenny Jeshko!
Except unique necklaces, Jenny Jeshko brand offers handbags and also clothes - capes, ponchos, t-shirts, trousers, skirts...everything is, of course, well- matched and thought out to the last detail. She is not afraid of experimenting, combining seemingly irreconcilable patterns, materials,colours,styles. Her central theme is an embroidery, which she can introduce not only traditionally but also modern, wittily and sexy. She uses especially natural materials like linen,cotton,silk,wool without artificial fibers,jute and leather. I am very glad, that I had an opportunity to not only see this unique pieces, but also touch them and try them!

Okrem unikátnych náhrdelníkov a kabeliek značka Jenny Jeshko ponúka aj oblečenie - pelerínky, pončo, tričká,nohavice,sukne,..všetko samozrejme zladené a premyslené do posledného detailu. Nebojí sa experimentovať, spájať naoko nespojiteľné vzory, materiály, farby, štýly.  Jej centrálnym motívom je výšivka, ktorú dokáže poňať nielen tradične ale aj moderne, vtipne a sexy. Používa hlavne prírodné materiály ako ľan, bavlna,hodváb,vlna bez umelých vlákien, juta a koža. Som veľmi rada že som mala možnosť tieto unikátne kúsky nielen vidieť naživo, ale si ich aj chytiť a vyskúšať!With a bottle of cooled wine Janka told me her life story, her experiences from journeys, she remembered the people, thanks to them she decided to endure and move on. By looking at her it is clear, that she  absolutelly fell in love with her work of Jenny Jeshko brand. I have never met a person, who showed me different materials with such love, or who showed me all of her ideas with pride and excitement and has his eyes shining  by doing so! Those are exactly my people!
Janka, who sews from her 15 years, does her job perfectly. A few pleasant situations gave her great encouragement - words of admiration from the women from the  Prague workshop, direction determining by fashion designer Pavol Berky or forwarding by Wink magazine and its Editor in Chief Lea Drobná. It is a beautiful feeling, when the people can appreciate your work. And it is even beautiful, when you understand each other even without the words.

Pri fľaši chladeného vína mi Janka porozprávala svoj životný príbeh, svoje zážitky z ciest, spomenula ľudí, vďaka ktorým sa rozhodla zotrvať a ísť ďalej. Pri pohľade na ňu je jasné, že je do svojej práce značky Jenny Jeshko zamilovaná až po uši. Ešte som sa nestretla s človekom, ktorý by mi s takou láskou ukazoval rôzne druhy látok, ktorý by mi pyšne a so vzrušením predkladal všetky svoje nápady a ktorému by pri tom tak krásne žiarili oči. Toto sú presne moji ľudia! 
Janka, ktorá šije od svojich 15 rokov, svoju prácu robí dokonalo. Veľké povzbudenie jej dalo niekoľko príjemných situácii - slová obdivu od žien z workshopu v Prahe, udanie smeru módnym návrhárom Pavlom Berkym, či posunutie vpred časopisom Wink a jeho šéfredaktorkou Leou Drobnou. Je to krásny pocit, keď ľudia dokážu oceniť vašu prácu. A je to ešte o to krajšie, ak si spolu rozumiete aj bez slov.


Who is the brand Jenny Jeshko made for? For a woman, who loves a life. For a woman, who wants to be yourself, but also be different at the same time. For a woman, who is beautiful not only thanks to the nice clothes or makeup, but especially thanks to being happy.

Pre koho je určená značka Jenny Jeshko? Pre ženu, ktorá miluje život. Pre ženu, ktorá chce byť sama sebou, no zároveň sa chce líšiť. Pre ženu, ktorá je krásna , nielen vďaka tomu, že je skvelo oblečená alebo nalíčená , ale hlavne vďaka tomu, že je šťastná.Janka, thank you for a great evening, for an opportunity to see your atelier and your whole work alive and, mainly,for sharing your life story with me. I exceedingly enjoyed it. I wish you to never lose your smile and to have more customers by each day , which will share the love for fashion with you!
I am looking forward to our other meetings and additionally I wish a happy birthday to you, which you have at the same day like I do ( I felt that we are soulmates, haha).

Appreciate the people, who truly deserve it and not those, who lost their value long time ago...


Janka, ďakujem ti za skvelo strávený večer, za možnosť vidieť tvoj ateliér a celú prácu na vlastné oči a hlavne, že si sa tak úžasne so mnou podelila o svoj život. Náramne som si to užívala. Prajem ti, aby ti tvoj úsmev nikdy nezmizol z tváre a aby si každým dňom mala viac zákazníčok, ktoré s radosťou budú spoločne s tebou zdieľať lásku k móde!
Teším sa na naše ďalšie stretnutie a dodatočne ti prajem všetko najlepšie k narodeninám, ktoré máš dokonca v rovnaký deň, ako ja (cítila som, že sme spriaznené, haha).

Oceňte ľudí, ktorí si to naozaj zaslúžia a nie tých, ktorí svoju cenu už dávno stratili...

1 comment

  1. Krasny clanok, dakujem Magnifique Brunette :-) Jana

    ReplyDelete

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe