Craftsmen days ÚĽUV 2015

-

A man should never forget where  he comes from. Even though I love Canadian nature, Italian fashion, French language, Asian food and British accent, I am very proud of being a Slovak.
Thanks to the event named Craftsmen days ÚĽUV 2015  I had realized, how many skilled craftsmen and how much national wealth our small Slovakia hides!
Therefore, today´s article is for all the people, who support our originality and respect for our history with their talent and golden hands.

Človek by nikdy nemal zabúdať na to, odkiaľ pochádza. Hoci milujem kanadskú prírodu, taliansku módu, francúzsky jazyk, ázijské jedlo a britský prízvuk, som hrdá na to, že som Slovenkou. Vďaka udalosti s názvom Dni majstrov ÚĽUV 2015  som si uvedomila, koľko šikovných remeselníkov a koľko národného bohatstva v sebe naše malé Slovensko ukrýva! 
Dnešný článok je preto venovaný všetkým ľuďom, ktorý svojim talentom a zlatými rukami prispievajú k tomu, aby sme si zachovali svoju originalitu a uctievali si našu históriu.


Magnifique look :
I generally admire Slovak national costumes and their history. Because of not having any of them, I decided to fulfill part of my dream thanks to a great work of Parta shop. They sewed a traditional skirt for me with beautiful embellishments and it was perfect for this event. I worn floral headband, which is also handmade, so you can see that I really appreciate and support the hand work. I decided to wear my look more modern, so I mixed these traditional pieces with the modern ones – denim shirt and snake boots.  Regarding the make-up, I decided for soft  make-up and red lips

Magnifique look :
Vo všeobecnosti slovenské kroje a ich históriu veľmi obdivujem. Keďže nevlastním vo svojom šatníku žiadny, rozhodla som sa preto splniť si z časti svoj sen aj vďaka skvelej práci obchodíku s názvom Parta. Ušili mi tradičnú sukňu s krásnym zdobením a na túto udalosť bola ako stvorená. Hlavu mi zdobila kvetinová čelenka  opäť ručnej výroby, takže si môžete všimnúť že si cením a rada podporujem našu tvorbu. Svoj look som sa však rozhodla poňať modernejšie a preto som tieto tradičné kúsky skombinovala s modernejšími - s rifľovou košeľou a hadími čižmami. Čo sa týka make-upu, rozhodla som sa pre jemné líčenie a červené pery.


Craftwork
More than 100 folk manufacturers presented their unique work. Excepting for finished products I had also an opportunity to see „ craftsmen in action“ . They showed me their own techniques and I had better vision of what all finished product must pass. I admired decorating Easter eggs and ceramics, forging horseshoes, wood carving or different weaving techniques. By looking at them I  timetraveled and I imagined, what atmosphere it had to be in Slovakia, when traditional craftwork was not rarity like today.


Remeslá
Viac ako 100 ľudovoumeleckých výrobcov predstavilo svoju unikátnu prácu. Okrem hotových výrobkov som mala možnosť vidieť na vlastné oči "remeselníkov v akcii". Poukazovali nám svoje techniky a vytvorila som si tak lepší obraz toho, čím všetkým hotový produkt musí prejsť. Obdivovala som zdobenie kraslíc a keramiky, kutie podkovy, vyrezávanie z dreva alebo  rôzne tkáčske techniky. Ako som ich tak pozorovala, preniesla som sa v čase a predstavovala som si, aká atmosféra to musela na Slovensku byť, keď tradičné remeslo nebolo raritou akou je dnes.


Products were made from different materials, techniques and styles. My attraction was caught especially with wood carved products and products from ceramics,  metal, wire, braided wicker, leather, but mostly I fell in love with traditional leather shoes named „krpce“, belts and traditional embroidered parts of clothes and headbands.

Výrobky boli z rôznorodých materiálov, techník a štýlov. Zaujali ma výrobky vyrezávané z dreva, z keramiky, z kovu, z drôtu, z pletených prútov, z kože ale hlavne som si zamilovala tradičné kožené krpce a opasky, tradičné vyšívané časti odevu, party a čelenky.

Fashion
I was delighted by fashion show Vydáva sa ďiovča, where I  admired beautiful historical Slovak national clothes from the front row at the Main Square, I was transfered in time again and I had an opportunity to see wedding traditions, traditional dance and clothes of different regions. Fashion designers Andrea Pojezdálová, Ľubica Pocik and Milada Sabolová inspired me a lot. Great connection of traditional clothes and modern line created the prototype of today´s Slovak woman. This fashion show was supplemented by folk singing and dancing, which created very nice atmosphere.Móda
Potešila ma módna prehliadka Vydáva sa ďiovča, na ktorej som z prvej rady na Hlavnom Námestí obdivovala krásne historické slovenské kroje, preniesla som sa opäť v čase a mala som možnosť vidieť tradičné svadobné zvyky, tance a odevy rôznych regiónov. Módne návrhárky Andrea Pojezdálová, Ľubica Pocik a  Milada Sabolová ma skutočne inšpirovali. Krásne prepojenie tradičného ľudového odevu a modernej línie vytvorili prototyp dnešnej slovenskej ženy. Táto prehliadka bola doplnená ľudovými spevmi a tancami, ktoré vytvárali príjemnú atmosféru.

Food
We Slovaks did not let the shame on us even in this area. You could everywhere feel the smell of homemade goodies like pirohy, párance and placky with side dishes of your taste. I  chose sheep cheese „párance“ with bacon and I have to say that it was delicious!

Jedlo
Ani v tejto sfére sme sa my Slováci nenechali zahanbiť. Všade naokolo rozváňali také dobroty ako domáce pirohy, párance, placky a iné pochúťky s prílohami, aké ste chceli. Ja som stavila na bryndzové párance so slaninkou a musím povedať, že som si skutočne veľmi pochutnala!I really enjoyed the weekend with ÚĽUV and I am looking forward to next year!

Víkend s ÚĽUVom som si veľmi užila a už teraz sa teším na ďalší ročník!
Yours Brunette/ Vaša Brunette

2 comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe