Women and culture during the Second World War

-


It´s a great fact that everyday we discover something new. New medications for ill people. New technologies, so we can educate more. New informations about nature, science, our possibilities,... Everything can be new, and at the same time, everything can be discovered.
Yes, it´s true that in our life is everything possible. Do you want to travel around the world? You can! Do you want to understand people from different countries? You can!  Do you want to be independent and not to be only a housewife but also a really good bussinesswoman? You can!

Sometimes I ask to myself, if is good that we can have EVERYTHING what we want. We can do everything. There are no limits. It is called a democracy, but I gotta feeling its changing into an anarchy.People are interesting beings. Everyone is different, but in fact, we are all the same. We are human beings with feelings, minds and life levels. One would say that, as a result of that equality I mentioned, we will help each other. We will be a one big and strong team.We will be proud of ourselves and we will enjoy other´s succes. 
Hah. This world has taught me, that I can´t be so naive.  It´s a shame, that  someone with our options can commit so much misery and doesn´t protect our society as a one unit. I believe  I dont need to introduce the horror of the Second World War to anyone. One positive thing is, that we can learn from it and be better.

I admire every person  who has survived it thanks to its strong personality and never gave up. These people are real celebrities for me. 
I love events, where you can not only hear about new things, but you can also find yourself and think about your life. Do you know those situations where you feel angry, because you don´t really have nothing to wear, even though  your closet is cluttered? Well, when I heard about women in army and their poor options, I was ashamed.  It´s really unbelievable,  how women had to hold on with 2 pieces of bras, abusive speech about them after the war and even though that situation, they still loved fashion and they still wanted to be charming. Wow.

As I mentioned for million times, I am crazy about fashion and especially about it´s history. Last month I have attended at the one special event named Women and culture during the Second World War, which has really  caught my attention.

Je úžasné, že sme schopní každý deň objaviť čosi nové. Nové lieky pre chorých ľudí. Nové technológie, takže sa môžme viac naučiť. Nové informácie z oblasti vedy, prírody, našich možností,.. Všetko môže byť nové a zároveň všetko môže byť v tom istom čase objavené. Áno, je pravda že vlastne v našom živote je možné naozaj všetko. Chceš precestovať celý svet? Môžeš! Chceš rozumieť ľuďom z odlišných krajín? Môžeš! Chceš byť nezávislou a chceš byť nielen domácou gazdinkou ale aj dobrou biznismenkou? Môžeš!


Občas sa pýtam samej seba, či je naopak dobré, že môžme mať VŠETKO, čo chceme. Neexistujú limity. Nazýva sa to demokracia , no občas mám pocit, že sa nám to tu mení na anarchiu. 
Ľudia sú zaujímavé bytosti.Každý je iný, no predsa sme všetci rovnakí. Sme ľudské bytosti s citmi, myšlienkami a životnými cielmi. Jeden by povedal, že ako výsledok tejto spomínanej "rovnosti" si budeme navzájom pomáhať. Že budeme jeden veľký a silný tím. Že na seba budeme hrdí a budeme sa tešiť z úspechu toho druhého. Hah. Tento svet ma naučil , že nemôžem byť taká naivná. Je hanba, že niekto s našimi možnosťami dokáže spôsobiť tak veľa trápenia a nechráni našu spoločnosť ako jednu veľkú rodinu. Verím , že horor s názvom Druhá svetová vojna netreba nikomu predstavovať. Jediným pozitívom však môže byť, že ešte stále sa z tejto udalosti môžme poučiť a byť lepšími.


Vážim si každú osobu, ktorá prežila vďaka svojej silnej osobnosti a nikdy sa nevzdala. Títo ľudia sú skutočnými celebritami.  
Milujem udalosti, na ktorých sa nedozvieš len nejaké nové veci, ale taktiež nájdeš samého seba a porozmýšľaš o svojom živote.Poznáš tie situácie, kedy sa cítiš nahnevane, pretože si zo svojho preplneného šatníka skrátka nemáš čo obliecť? Keď som počúvala o ženách v armáde a ich mizerných možnostiach, až som sa hanbila. Je skutočne neuveriteľné, ako dokázali vydržať sotva s dvoma podprsenkami, urážajúcimi rečami ohľadom ich pôsobenia v armáde a napriek tej situácii, stále milovali módu a stále sa snažili byť očarujúcimi. Wau. 

Ako som už milionkrát spomenula , som blázon do módy vrátane jej histórie. Minulý mesiac som mala možnosť sa zúčastniť jednej špeciálnej udalosti s názvom Ženy a kultúra počas druhej svetovej vojny,  ktorá si ma skutočne získala.


Today´s article is for  all women who survived the Second World War with strength and for all people who has organized this special event!

Dnešný článok je venovaný všetkým ženám, ktoré prežili druhú svetovú vojnu so silou a pre všetkých zainteresovaných, ktorí zorganizovali túto skvelú udalosť!

Last month in Baťa Gentleman´s club I have been able to see four charming women: Barbora Haranzová (from KVH Zolium)Bc. Mariana Džubáková, Mgr. Kristýna Sehnálková and Dasha Marlen (Czech Pin Up and Vintage Studio) . Thanks to their interesting speeches I had better vision of woman´s life during the Second World War.  


 Minulý mesiac som v Baťa Gentleman´s clube mala možnosť vidieť 4 očarujúce ženy :Barbora Haranzová (from KVH Zolium) , Bc. Mariana Džubáková, Mgr. Kristýna Sehnálková and Dasha Marlen (Czech Pin Up and Vintage Studio) . Vďaka ich zaujímavým prednáškam som si lepšie vedela predstaviť život ženy počas 2. SV.Program was really varied:
(Program bol skutočne pestrý:)

1.)  Dasha Marlen and her speech about Vintage fashion 

I went back in time and learned something new about vintage fashion of all social classes. What did poor woman wear? How did rich lady look like? What was typical accessories and thoughs in those times?
 I had really appreciated that I was able to see it live, because then I had better imagination about their fashion. I absolutely love this style. Just look at that. Simple cuts, feminine spirit and natural charm.


Vrátila som sa späť v čase a naučila som sa čosi o dobovom oblečení všetkých vrstiev. Čo nosila chudobná žena? Ako vyzerala bohatá panička? Aké typické doplnky sa nosili a čo bolo hlavnými myšlienkami módy? Veľmi som ocenila fakt, že som mala možnosť veľa modelov vidieť naživo, vďaka čomu som si jednotlivé kúsky vedela lepšie predstaviť. Tento štýl milujem. Len sa na to pozrite. Jednotlivé strihy, ženský duch a prirodzený šarm.


2.) Bc. Mariana Džubáková, Mgr. Kristýna Sehnálková and their Woman in army

I felt that strength in every single word. During their speech I have realized, that I am so proud to be a woman! I´ve never thought about how difficult it was for a woman -  someone, who is personification of fragility, mildness and calmness. Can you imagine a life in the mud? Can you imagine to be a part of killing? Can you even imagine to be someone who has to protect himself, but destroy anothers? I was amazed that despite of their situation they didn´t forget to be attractive women. 


Cítila som tú silu v každom slove. Počas ich reči som si uvedomila, aká som hrdá na to, že som žena! Nikdy som si nemyslela, aké ťažké to muselo byť pre ženu - niekoho, kto je stelesnením krehkosti, jemnosti a pokoja. Dokážeš si predstaviť život v bahne? Dokážeš si predstaviť byť súčasťou zabíjania? Dokážeš si vôbec predstaviť byť niekým, kto musí chrániť seba, no ničiť druhých? Bola som uchvátená, že aj napriek tejto situácii nezabúdali byť atraktívnymi.3.) Barbora Haranzová and The Power of Woman

We are caring mothers, faithful wifes, reliable friends, hard workers. We are in good position to show people, how strong woman can be. Living in that time wasn´t exception. They were helping people. They believed in a better life. They didn´t forget to be women.

Sme starostlivé matky, verné manželky, spoľahlivé priateľky, usilovné pracovníčky. Sme v skvelej pozícii ukázať ostatným, ako silná žena dokáže byť. Žitie v tej dobe nebolo výnimkou. Pomáhali ľuďom. Verili v lepší život. Nezabúdali byť ženami.
4.) Dasha Marlen and sexy Pin Up´s style

Everyone knows Pin up´s girls. Red lips, interesting hairstyles, attractive sight and trendy clothes. You can feel that energy and happiness of the life. I love Pin Up, because it can show you that women aren´t just serious and gray mice. They can also be independent, selfconfident and enjoying their life!


Každý pozná Pin Upky. Červené pery, zaujímavé účesy, atraktívny pohľad a trendové oblečenie. Pri pohľade na ne cítiš nesmiernu energiu a šťastie zo života. Milujem Pin Upky , pretože sú jasným dôkazom, že ženy nie sú len vážne a šedé myšky. Dokážu byť aj nezávislé , sebavedomé a dokážu si užívať svoj život!


Icing on the cake is my interview with one of these inspiring women - Bc. Mariana Džubáková.
Why did she decide to work in this area? What inspires her? Who she really is? Read more!

Ako čerešničku na torte vám prinášam rozhovor s jednou z týchto inšpirujúcich žien - Bc. Mariana Džubáková.  Prečo sa rozhodla pracovať v tejto oblasti? Čo ju inšpirovalo? Kto v skutočnosti je? Čítaj viac!


Name/ Meno :Mariana Džubáková
Profession/Povolanie: Nurse at Ortopedic clinic  (Sestrička na ortopedickej klinike)

Why I am doing what I am doing / Prečo robím to, čo robím : 
I don´t want to forget about women, who sometimes endured more than men. Women, who were brave, wise and heroic. Women who fought for their country, they dreamed of living, they dreamed of being beautiful also in military uniform. Once I saw a movie. Older woman was speaking about her coming back to her homeland after the war. At that time it was prohibited to speak about women in war. Once she was at some meeting and there were lot of men with their medals. She showed hers. It was twice as much... These women deserve a respect.

Nechcem aby sa zabudlo na ženy, ktoré občas vydržali viac ako muži. Na ženy, ktoré boli statočné, múdre a boli hrdinkami. Na ženy, ktoré bojovali za svoju vlasť, ktoré túžili žiť, túžili byť pekné aj v uniforme. Raz som videla jeden film. Staršia pani rozprávala ako sa vrátila domov po vojne. V tom čase bolo zakázané rozprávať o ženách ktoré boli vo vojne. Raz sa zúčastnila nejakého stretnutia, na ktorom boli muži ovešaní medailami. Vytiahla tie svoje - bolo ich raz toľko... Tieto ženy si skrátka zaslúžia rešpekt.

Today´s people vs. people from past / Ľudia vtedy vs. Ľudia teraz:
We can see that people didnt learn from the Second World War. Conflicts in world still continues or  new ones are being started. Our parents were born at time of peace, but our old parents had to fight for this peace. A fact, that we haven´t experienced a war doesn´t mean, that it can´t happen againr. Sometimes people had a motivation to be the best at manual work. Today everybody wants to be a leader of anothers and only think about himself.

Môžme vidieť , že ľudia sa z 2. SV nepoučili. Konflikty vo svete stále pretrvávajú alebo sa tvoria nové. Naši rodičia sa narodili v čase mieru, avšak naši starí rodičia si tento mier museli vybojovať. Fakt, že sme nezažili vojnu neznamená, že sa to nemôže stať. Niekedy ľudia mali motiváciu byť najlepším v manuálnej práci. Dnes každý túži byť vodcom a myslí na seba.

What do you appreciate about that time? / Čo si vážiš z tej doby?
Firstly I appreciate their courage. Often they were young (18 years old) when they entered the war. Later they had gray hair, problems with menstrual period but they never gave up.

V prvom rade si vážim ich odvahu. Často do vojny vstupovali mladé (18 ročné), neskôr mali šedivé vlasy, problémy s menštruáciou. Nikdy sa však nevzdávali.

Where I see myself in few years? / Kde sa vidím o pár rokov?
I see myself with my family, friends and patients.

Vidím sa v kruhu mojich najbližších a mojich pacientov.

A message for our readers / Odkaz pre naše čitateľky:
Be proud of being a woman!

Buď hrdá na to, že si ženou!


Some words about your presentation / Pár slov o tvojej prezentácii:
I was speaking about women in the Second World War, who served in the Red army. These women often worn male uniforms, which have been customized, because they were big for them. They repaired them, because they wanted to feel feminine. These women were really creative. For example, they knew to make a skirt  from a backpack , for red lips they kept biting them, for eyes they used pencils which were for writing of position data or for eyelashes they used black shoe polish. What I can say about their hairstyles is, that they had to cut them off. But they still wanted to be women, they wanted to be attractive. They worn fur - caps on one side of the head, so you can see their hair. Men were usually asking , if they can touch them. This is also the reason why I admire these women so much! They still had a right attitude.

Prednášala som  o ženách , ktoré v 2. SV slúžili v Červenej armáde. Tieto ženy často nosili mužské uniformy, ktoré si upravovali pretože im boli veľké. Opravovali ich, pretože sa chceli cítiť žensky. Tieto ženy boli veľmi kreatívne. Napríklad si dokázali vyrobiť sukňu z ruksaku, na to aby mali  červené pery si stále do nich hrýzli, na očné linky používali ceruzy ktorými zapisovali súradnice alebo si riasy malovali čiernym krémom na topánky. Čo sa týka účesov, vlasy si museli ostrihať. Stále však chceli byť ženami, chceli byť atraktívne. Baranice nosili na jednej strane hlavy, takže im bolo vidieť vlasy. Muži sa ich zvyčajne pýtali, či sa ich môžu dotknúť. Toto je taktiež dôvod, prečo si tieto ženy tak veľmi vážim. Stále mali správny prístup.

Why you said yes to this project?/ Prečo si súhlasila s touto udalosťou?
Barbora Haranzová from KVH Zolium has invited me and I am so thankful. This event was very good opportunity for me to show another people, why I am doing what I am doing. I hope that you liked it and it was interesting for you!


Barbora Haranzová from KVH Zolium ma pozvala a ja som za túto spoluprácu veľmi vďačná. Táto udalosť bola pre mňa dobrá príležitosť ukázať ľuďom, prečo robím to, čo robím. Dúfam, že sa ti to páčilo a že to pre teba bolo zaujímavé!I am so happy that I was a part of this great event. Thanks for all interesting informations, for your time, feelings, experiences. These four women are awesome and I wish the best to all of them!

Som veľmi šťastná, že som mohla byť súčasťou tejto skvelej udalosti. Ďakujem za všetky zaujímavé informácie, za váš čas, pocity a zážitky. Tieto štyri ženy sú skrátka úžasné a ja im prajem len to najlepšie!Yours Brunette/Vaša Brunette                                                                  Photos by : Rado Duda,
                                                                                                                                      Andrej Mann

No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe