The next black?

-


The clothes. For someone it is a piece of cloth, for another one it is an opportunity to express himself. From time immemorial people like to be different through the clothes, and be shocking and something more than the others. A fashion industry is changing at light speed. And not only that. It is rapidly growing and innovating. Today we have stunning options thanks to the skilled people, great technique and quick time. What would it be for Coco Chanel, if she had seen the love and pride which todays women feel by wearing the trousers? What would Princess Sissi said to the todays modern prototype of the corset? And what would be the reaction of James Dean by looking at our style of wearing his legendary rebelious leather jacket?

Oblečenie. Pre niekoho kus látky, pre iného priestor na vyjadrenie samého seba. Ľudia sú už odpradávna prostredníctvom neho radi odlišný, nadriadení, šokujúci. Módny priemysel ako taký sa mení rýchlosťou svetla. A nielen to. Neskutočne sa rozrastá a inovuje. Vďaka šikovnosti ľudí, skvelej technike a rýchlej dobe dnes máme také možnosti, o akých by sa nám pred pár rokmi ani len nesnívalo. Aký by to mohol byť pocit pre Coco Chanel, keby videla s akou hrdosťou a láskou dnes ženy nosia nohavice? Čo by povedala princezná Sissi na dnešný moderný prototyp korzetu?  A ako by sa zatváril taký James Dean pri pohľade na náš stýl nosenia jeho povestnej rebelskej bundy?




These times are incredibly fast so it is not a surprise that this speed is being reflected in the fashion industry. Everyone desires to have everything. We live in a consumerist world, which except for quantity of clothes absorbs also bad judgment and sick priorities. Materialism - this is the right definition of our situation. Passion and curiosity to read stories and take back our precious time (which clothes hides) are disappearing. Many of us view the clothes as a necessity, not as a pleasure. It is a pity, because also in this sphere people moved incredibly forward. Fashion creators show us daily not only their ideas and create more interesting future to us, but also they prove that our history is important as well.

Naša doba je neskutočne rýchla a tak sa netreba čudovať, že sa táto rýchlosť odzrkadľuje aj v módnom odvetví. Každý dnes túži mať všetko. Žijeme v konzumnom svete, ktorý okrem kvanta oblečenia pohlcuje aj nezdravý úsudok a zvrátené hodnoty. Materializmus, tak sa tomu hovorí. Vytráca sa akási vášeň a zvedavosť čítať príbehy a získať naspäť tak drahocenný čas, ktorý oblečenie v sebe ukrýva. Mnohí z nás oblečenie vnímajú ako potrebu, nie ako radosť. Je to škoda, pretože ľudstvo sa aj v tejto sfére neskutočne pohlo vpred. Módni tvorcovia  nás nielen dennodenne zasväcujú do ich predstáv a vytvárajú nám tak zaujímavejšiu budúcnosť ale nám aj zároveň  dokazujú, že okrem tej budúcnosti netreba zabúdať ani na našu bohatú minulosť. 



But what is happening these days? Hardworking designer´s hands are being replaced by the factories and the concept of "fast fashion" is coming to the fore. Quality is being ruined by quantity. There is a clothes redundance, the environment suffers and people suffer in their own way, too. They are trapped in their own belief, that they must own the maximum. Fashion brands are becoming the source of copying  for the factories which have a vision to delight the people because they allow them to own "something expensive".  We are willingly becoming blind and we let ourselves being robbed of our knowledge, which shows us what really makes each fashion brand rich.


Čo sa to však dnes deje? Pracovité ruky návrhára nahradzujú továrne a pojem "rýchla móda" sa dostáva do popredia. Kvalita je udupávaná kvantitou. Oblečenia je prebytok, trpí životné prostredie a svojim spôsobom trpia aj ľudia. Stávajú sa uväznení vo vlastnom presvedčení, že musia vlastniť toho čo najviac. Módne značky sa stávajú predlohou pre továrne s vidinou potešiť spoločenstvo tým, že mu dožičia vlastniť "niečo drahé". Dobrovoľne sa stávame slepými a nechávame sa okrádať o poznatky, ktoré napovedajú, čo jednotlivé módne značky robí skutočne bohatými. 

How it all will get along? After watching this great film about future of clothing I ask myself the same question. We can see our future now - it is being more and more discussed about eco-materials, bio culture, "smart clothes" and mainly the mentioned "fast fashion". But is it really the next black?

Ako to s nami bude vyzerať ďalej? Po pozretí tohto skvelého filmu o budúcnosti odievania som si sama položila túto otázku. Budúcnosť však môžme vidieť už teraz - čo raz viac sa diskutuje o ekomateriáloch, biokultúre, "rozumnom oblečení" a hlavne spomínanej "rýchlej móde". Je to však skutočne ďalšou čiernou?









No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe