FASHION LIVE! 2015

- A few days ago all of the fashionlovers really enjoyed their time. The unique project named FASHION LIVE! 2015  brought an interesting fashion show to Bratislava, which took 3 days and on which a lot of fashion designers had presented their work. Everyone had their own style and was unique, but still all of them had something in common – a love for fashion.  And whereas I also love the fashion, I must have been a part of this project! Enjoy this article, get inspired by fashion designers, who had inspired me the most and transfer into the fashion world, in which the borders do not exist...

Všetci milovníci módy si nedávno prišli na svoje. Jedinečný projekt s názvom FASHION LIVE! 2015 priniesol Bratislave  zaujímavú módnu šou, ktorá trvala 3 dni a na ktorej svoju tvorbu prezentovalo neskutočne veľa návrhárov. Každý mal svoj štýl a vynikal, no predsa všetci mali niečo spoločné - lásku k móde. A keďže ja módu milujem tiež, tento projekt som si nenechala ujsť! Vychutnajte si nasledujúci článok, inšpirujte sa  modelmi návrhárov, ktorí ma z tohto projektu najviac inšpirovali  a preneste sa do módneho sveta, v ktorom hranice skrátka neexistujú...


DAY 1

SCI-FI SAFARI

An unique project, which supports the coming generation of fashion designers in Slovak and in Czech Republic. Andrea Pojezdálová, Miluše Gebauerová, Petra Kubíková, Tereza Otahalíková, Maroš Baran, Agáta Molčanová a Petra Pitelková  presented their own collection and explained their vision of the fashion world.

Unikátny projekt, ktorý podporuje nastupujúcu generáciu módnych tvorcov v Slovenskej i Českej republike. Andrea Pojezdálová, Miluše Gebauerová, Petra Kubíková, Tereza Otahalíková, Maroš Baran, Agáta Molčanová a Petra Pitelková predstavili svoju kolekciu a priblížili tak divákom svoj pohľad na módny svet.

Andrea Pojezdálová -  kolekcia Back to the Roots

Her distinctive features are pure lines, unusual cuts and limited colourfulness. How you can read from the title of the collection, Andrea was trying to express the pride of Slovak roots with her work and to point out the beauty, which is located in simplicity and naturalness. Notice the leather details in the form of a belt and straps wrapped around the fees.

Jej poznávacími znakmi sú čisté línie, netradičné strihy a obmedzená farebnosť.Ako aj z názvu kolekcie vyplýva, Andrea si dala záležať na tom, aby svojimi modelmi vyjadrila hrdosť k slovenským koreňom a poukázala na krásu, ktorá tkvie v jednoduchosti a prirodzenosti. Všimnite si kožené detaily v podobe opasku a remienkov obmotaných okolo chodidiel.
Miluše Gebauerovákolekcie Transparency a  Perspectives

Black and white combination, light loose materials and especially, sophisticated cuts. This is the right description of the collection, which Miluše had prepaired for us. It was a big experience for me to watch the models of different cuts, which were special because of their originality and a big amount of imagination.

Čierno-biela kombinácia, ľahké padavé látky a najmä rafinované strihy. Presne takto by sa dala opísať kolekcia, ktorú si Miluše pre nás pripravila. Bolo veľkým zážitkom sledovať modely rozličných strihov, ktoré vynikali svojou originalitou a veľkou dávkou fantázie.

Petra Kubíková - kolekcia Skrytá realita (Hide reality)


This collection used the method named détournement, which means the variation of the clothing readability. Thanks to the use of the geometrical shapes (especially stripes) I had an opportunity to insight  in addition to Petra´s fashion world also into the world of illusion, in which a man sometimes (gladly) gets lost and creates his own reality. An indispensable accessory of this thought were an interesting glasses. The chosen colours were enjoyable – black, white, red, grey and blue. The simple cuts, elegant style and loose materials were dominated.

Táto kolekcia využila metódu détournement, t.j. odchýľku, ktorá zasahuje do čitateľnosti odevov. Vďaka využitiu geometrických tvarov (najmä pásikov) som mala možnosť nahliadnuť okrem Petrinho módneho sveta aj do sveta ilúzie, v ktorom sa človek niekedy (rád) stráca a vytvára si tak vlastnú realitu. Neodmysliteľným doplnkom tejto myšlienky boli zaujímavé okuliare. Zvolené farby boli veľmi príjemné - čierna, biela, červená, šedá a modrá. Prevládali jednoduché strihy, elegantný štýl a padavé materiály.
Tereza Otahalíková 

By a sound of beautiful gospel´s  sing and its spiritual atmosphere (which man feels when he is at the church) and also thanks to this unique collection I have realized, that my Bible is fashion. And I will respect it and pray to it  to the end of my life.  Not models, but Madonnas were walking the catwalk, and everyone was proudly wearing her crown. Deservedly. Dark colours supplemented by bright red elements like scarf or sequins gave the royal look to the models. Mentioned sequins were in stars shape, so here we can also see the connection between heaven and earth. Dreaming is beautiful, but believing is beautiful even more!

Za zvuku krásneho gospelového spevu a tej duchovnej atmosféry (ktorú človek pociťuje keď sa nachádza v kostole) som si aj vďaka tejto unikátnej kolekcie uvedomila, že mojou bibliou je móda. A budem ju uznávať a modliť sa k nej do konca svojho života. Po móle sa neprechádzali modelky ale Madonny, z ktorých každá pyšne niesla svoju korunu. Právom. Tmavé farby doplnené o výrazné červené prvky ako šatka či  flitre dodali modelom vznešený  kráľovský vzhľad . Spomínané flitre boli v tvare hviezd, takže aj tu môžme vidieť prepojenie medzi nebom a zemou. Snívať je krásne, no veriť ešte krajšie!

Petra Pitelková -  kolekcia Dedičstvo Českej zeme

Returning to the traditions is very favourite theme of fashion designers and I am enjoying their original  processing. In this case it is a collection in spirit of Czech´s country heritage. A story of young women, who impressed surrounding people with their beauty and innocence and at the same time they called in Black death, who was constantly near them.
A symbol of innocence, pure beauty and tradition were headbands of different shapes, colours, and of course, white clothes. Notice the contrast of fragility and cruelty, which does not exist separately even in a common life.


Návrat k tradíciám je u návrhárov veľmi obľúbená téma a mňa baví originálne spracovanie každého z nich. Tentoraz sa niesla kolekcia v duchu dedičstva Českej zeme. Príbeh mladých žien, ktoré svojou krásou a nevinnosťou ohurovali okolie a privolávali Čiernu smrť, ktorá neustále bola v ich blízkosti. Symbolom nevinnosti, čistej krásy a tradície boli čelenky rôznych tvarov a farieb, a samozrejme, biela farba odevov. Všimnite si kontrast krehkosti a krutosti, ktoré aj v bežnom svete bez seba skrátka neexistujú.


BUFFET CLOTHING


Street style lovers were definitely delighted from this collection. Buffet Clothing brand used quality Italian materials and they reflected the balance between design clothes and clothes for daily use. Whole this collection seemed carefree, full of vigor and ease. It perfectly shows the world of young people. Variety of colours, casualness, comfortable materials and cuts were a clear proof!

Milovníci streetovej módy sa tejto kolekcii určite potešili. Značka Buffet Clothing využila kvalitné talianske materiály a premietla v sebe rovnováhu medzi dizajnerským oblečením a šatami na každodenné nosenie. Celá kolekcia pôsobila bezstarostne, plná elánu a pohody. Dokonalo odráža svet mladých ľudí. Pestrosť farieb , ležérnosť, pohodlné materiály a strihy boli jasným dôkazom!TWIN-SET


Every woman should get inspired by fashion designer Simona Barbieri. Her distinctive features are charm, feminity, atraction and elegance. It is great to be a sophisticated woman with strong character, who has got a courage, a taste and she is enjoying to be herself.  The collection seemed luxuriously and at the same time naturally thanks to the quality Italian materials. I fell in love with her connection of fur and lace, which evoke a grace and a sex-appeal of the every right woman.

Módnou návrhárkou Simonou Barbieri by sa mala inšpirovať každá žena. Jej poznávacími znameniami sú pôvabnosť, ženskosť, príťažlivosť a elegancia. Je úžasné byť sofistikovanou ženou so silným charakterom, ktorá má odvahu, vkus a užíva si to, kým je. Vďaka kvalitným talianským materiálom kolekcia pôsobila luxusne a pritom nenútene. Zamilovala som si jej prepojenie kožušiny a čipky, ktoré vystihuje gráciu a sex-appeal každej správnej ženy.
JANA GAVALCOVÁ - kolekcia True Blue 2

This collection is a continuation of the popular True Blue collection. Jana introduced her technique of the blueprint on the more noble materials, while she used more diverse mix of colors. She connected our traditional blueprint with modern line of different parts of clothes and so unique models were created, which are also designed for daily use.

Táto kolekcia je pokračovaním úspešnej kolekcie s názvom True Blue. Jana uviedla svoju techniku modrotlače na ušľachtilejších materiáloch, pričom využila pestrejšiu zmes farieb. Našu tradičnú modrotlač prepojila s modernou líniou jednotlivých častí odevu a vznikli tak unikátne modely, ktoré sú určené aj na bežné nosenie.

MARTIN HRČA - kolekcia Treasure of Traditions


Welcome to the fairytale´s world of Martin Hrča, where the main inspirative source was a nature in Liptov, a mountain landscape, a mystery, hidden corners and their structures. This collection is a proof, that a fashion is an unique art. Fascinating models of nature sceneries took my breath away and they reassured me, that Martin Hrča is the Mr. designer! Notice that perfect expression of the tree bark structure, wind motion, atmosphere of the forest night or nature mystery.

Vítam vás v rozprávkovom svete Martina Hrču, kde hlavným inšpiračným zdrojom bola príroda Liptova, horská krajina, tajomno, skryté zákutia a ich štruktúry. Táto kolekcia je dôkazom toho, že móda je unikátnym umením. Fascinujúce modely zachytávajúce scenérie prírody mi zobrali dych a utvrdili ma v tom, že Martin Hrča je pán návrhár! Všimnite si dokonalé vyjadrenie štruktúry kôry stromov, pohybu vetra, atmosféry lesnej noci či tajomno prírody.DAY 2


ATELIÉR 343

The Studio of fashion design at the Academy of Fine Arts in Bratislava introduces skilled fashion designers: Terézia Feňovčíková, Emma Klein, Kristína Poláčková, Terézia Šišková, Lucia Švecová, Jakub Straka, Zuzana Kedroňová a Octavia Mckenzie.  I will introduce you the collections of those, who inspired me the most.

Ateliér odevného dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave predstavuje šikovných módnych tvorcov : Terézia Feňovčíková, Emma Klein, Kristína Poláčková, Terézia Šišková, Lucia Švecová, Jakub Straka, Zuzana Kedroňová a Octavia Mckenzie. Ja vám predstavím kolekcie tých, ktorí ma inšpirovali najviac.Emma Klein - kolekcia 3.0 undiscovered robe of Amelia Earhart

This collection was inspired by the idea and lifestyle of an Aeromobil user. It evokes to me a bold woman, who does not have  a fear to go beyond her limits and who is determined to prove the unprovable at the first sight (the same like Amelia Earhart). Brown colours, original accessories in the style of the pilot glasses and loose cuts really got me.

Táto kolekcia bola inšpirovaná myšlienkou a životným štýlom užívateľa lietajúceho auta AeroMobil. Evokuje vo mne odvážnu ženu, ktorá sa nebojí ísť za svoje hranice a je odhodlaná dokázať aj na prvý pohľad nedokázateľné (presne ako Amelia Earhart). Zemité farby, originálne doplnky v štýle pilotských okuliarov a voľné strihy si ma skutočne získali.


Kristína Poláčková - kolekcia Flowers


So, like the name of this collection says, author was inspired by flowers, which are beautiful and mysterious at the same time. I like the way how she tried to capture the life cycle of a flower and to create a collection symbolizing a flower from bud to the its blossoming. The shades of pink, red and feminine lines highlighted not only the beauty of a flower, but also the beauty of a woman. As they say, woman blooms in any age!


Tak ako napovedá aj názov tejto kolekcie, autorka sa inšpirovala kvetmi, ktoré sú nádherné a tajomné zároveň. Je úžasné, ako sa pokúsila zachytiť životný cyklus kvetu a vytvoriť tak kolekciu symbolizujúcu kvet od puku až po jeho rozloženie. Odtiene ružovej, červenej a ženské línie zvýraznili krásu nielen kvetu ale aj samotnej ženy. Ako sa vraví, žena kvitne v každom veku!

Lucia Švecová - kolekcia Play


There is a bit of a child in all of us. I have beautiful memories of my childhood. When I saw Lucia´s collection, I immediately went back there. And it was the author´s childhood, what  became an inspiration of this collection. Pastel colours, girly look, cute headbands and sneakers were sweet and innocent.

V každom z nás je kus dieťaťa. Na toto obdobie mám ja sama krásne spomienky. Keď som videla Luciinu kolekciu, okamžite som sa vrátila do svojich detských čias. A práve autorkino detstvo bolo inšpiráciou pre vytvorenie tejto kolekcie. Pastelové farby, dievčenský vzhľad, zlaté čelenky a chutné tenisky pôsobili sladko a nevinne.


ELEONÓRA GAŠKOVÁ

My the most favourite autumn´s accessory is definitely a hat. Seeing the Eleonóras collection was a real experience for me. This designer is trying to point out the fact, that hats can be also more courageous and more extravagant. It was based on the shape of circle, oval, half- moon, cube or edge. All hats were in Bauhaus style, which has inspired this designer. They were full of colours, details and all of them were of 100% rabbit felt.

Mojim najobľúbenejším jesenným doplnkom je jednoznačne klobúk. Vidieť kolekciu Eleonóry bolo pre mňa skutočným zážitkom. Táto dizajnérka sa snaží poukázať na to, že klobúky môžu byť aj odvážnejšie a extravagantnejšie. Vychádzala z tvaru akým je kruh, ovál, polmesiac,kocka či hrana. Všetky klobúky boli v štýle Bauhaus, ktorý dizajnérku inšpiroval. Hýrili rôznymi farbami, detailmi a všetky boli zo 100% králičej plsti.MICHAELA ĽUPTÁKOVÁ - kolekcia Wave

This collection evoked so-called femme fatale to me. Elegant hairstyles perfectly revealing the feminine facial features, the cuts encircling the figure, warm materials, luxury sequins and beautiful coats have confirmed to me, that I am with Michaela on the same (fashion) wave.

Táto kolekcia vo mne evokovala tzv. femme fatale. Elegantné účesy dokonalo odhaľujúce ženské črty tváre, strihy obopínajúce postavu, teplé materiály,luxusné flitre a nádherné kabáty mi potvrdili, že sme s Michaelou na jednej (módnej) vlne.

LENKA SRŠŇOVÁ - kolekcia BonBon 2016

Who knows Lenka knows also that her distinctive features are definitely colourful. Her inspirations were colourful bonbons, dots and circles, which were aplicated into the thoughtful cuts and colour intensity. Everything fitted great together (notice the exclusive sneakers, which were made as limited edition in the collaboration with Tikoki brand) and every model definitely gave you a smile.

Kto pozná Lenku vie, že jej poznávacím znamením je jednoznačne pestrofarebnosť.Inšpiráciou sa stali farebné bonbóniky, bodky a kruhy, ktoré boli aplikované do premyslených strihov a intenzity farieb. Všetko spolu krásne ladilo ( všimnite si exkluzívne tenisky , ktoré vznikli ako limitovaná edícia v spolupráci so značkou Tikoki) a každý model vám rozhodne vyčaril úsmev na perách!


BORIS HANEČKA & DANICA VODOVÁ 

These duo made me huge goosebumps.You had an opportunity to admire more than 60 (!) sophisticated models. Aplications on heads of some models symbolized a sundial, which became one of the inspirations in this collection. They symbolized the time, which limits the youth - which is really overrated according to Boris. As he said, a woman is beautiful in every age. Notice their play with materials and structures.

Táto dvojica sa postarala o veľké zimomriavky. Mali ste možnosť obdivovať vyše 60 (!) modelov prepracovaných do posledného detailu. Aplikácie na hlavách niektorých modelkách predstavovali symbol slnečných hodín , ktoré sa stali jednou z inšpirácii tejto kolekcie. Symbolizovali čas, ktorý ohraničuje mladosť. Tá je podľa Borisa veľmi preceňovaná. Ako sám vraví, žena je krásna v každom veku. Za povšimnutie stojí aj hra s materiálmi a ich štruktúrami.
DAY 3


ATELIÉR DESIGN ODĚVU (ADO), UTB ZLÍN
Fashion designers like Katarína Chválová, Nikola Susová, Zlata Stolaříková, Vivien Babicová, Mirka Cucová, Hana Prchalová, Michaela Hriňová, Lucia Sládečková a Terézie Cočevová proved, that their work is original and can catch your attention.

Módni návrhári ako Katarína Chválová, Nikola Susová, Zlata Stolaříková, Vivien Babicová, Mirka Cucová, Hana Prchalová, Michaela Hriňová, Lucia Sládečková a Terézie Cočevová dokázali, že ich tvorba je originálne a dokáže zaujať.


Lucia Sládečková - kolekcia  Fajansa

This collection showed an admiration for  traditional craftwork, which was inspired with familiar technique of the ceramic production in Slovakia. Ceramic products were used even like accessories. White, blue, yellow colours and typical patterns of mentioned technique were dominated. This collection is also personal view of today´s perception of tradition, which is characteristic with its speed and new technologies and this is the reason why our craftwork vanishes.

Obdiv k tradičnému remeslu preukázala táto kolekcia, ktorá sa inšpirovala známou technikou výroby keramiky na Slovensku. Keramické produkty dokonca autorka použila aj ako doplnky. Prevládala biela, modrá a žltá farba a typické vzory spomínanej techniky. Kolekcia je ďalej aj osobnou výpoveďou vnímania tradície v dnešnej dobe, ktorá je založená na rýchlosti a nových technológiách a tým zaniká hodnotné remeslo ľudských rúk.
Hana Prchalová - kolekcia Pass it on...

Denim is one of my favourite materials and thought of this collection really catched my attention. Hana went back to the childhood and especially to the times of inherited clothing. A visual inspiration came from the family photoalbum, where clothes on the photos looked formless and did not fit like they should. Overly enlarged proportions of each models evoked pleasant feeling of nostalgia, when I faded in the mother´s clothes or shoes as a child.

Denim je jeden z mojich najobľúbenejších materiálov a myšlienka tejto kolekcie ma veľmi zaujala. Hana sa vrátila späť do detských čias a najmä do čias zdedeného oblečenia. Vizuálna inšpirácia pochádzala z rodinného fotoalbumu, kde na fotkách oblečenie pôsobilo neforemne a nesedelo tak, ako malo. Prehnane zväčšené proporcie jednotlivých modelov vyvolávali príjemný pocit nostalgie,kedy som sa ako malá rada strácala v maminých šatách či topánkach.
Vivien Babicová - kolekcia Až príde večer

Vivien also found an ispiration in traditional folk clothes and she used their typical elements   worn between 19. and 20. century during mourning for the dead  in Slovakia. She used especially folk garments like a skirt, sleeves, a wool scarf and traditional textile techniques – a blueprint and an embroidery. Colours of the collection were dark because of that and they evoked a grim atmosphere.

Inšpiráciu v tradičnom folklórnom odeve našla aj Vivien, ktorá použila typické prvky nosené medzi 19. a 20. storočím na území Slovenska počas smútku za zosnulými. Čerpala najmä z ľudových odevných súčastí ako sukňa, rukávce, vlniak a tradičných textilných techník - modtrotlač a výšivka. Farby kolekcie boli preto tmavé a vyvolávali ponurú atmosféru.VERONIKA HLOŽNÍKOVÁ

An elegance, black and white combination, golden details and feminine cuts immediately got me. This collection was very soft and feminine. Valances, long skirts and hair pinned in a bun with soft curls gave a romantic touch to the whole collection. This collection looked also luxuriously and naturaly at the same time (similarly to the mentioned Twin - Set brand).

Elegancia, čierno-biela kombinácia, zlaté detaily a ženské strihy si ma okamžite dostali. Táto kolekcia bola veľmi jemná a ženská. Volány , dlhé sukne a vlasy vypnuté do drdolu s jemnými vlnami celej kolekcii dali romantický nádych. Podobne ako aj pri značke Twin-Set aj táto kolekcia pôsobila luxusne a pritom nenútene.


BLAŽEK

Men in suits, casual walking and elegant details – Mr. Blažek exactly knows, how should the gentleman look like. Further I am without words.

 Muži v oblekoch. Ležérna chôdza a uhrančivé pohľady. Pán Blažek presne vie, ako by mal vyzerať gentleman. Ďalej som bez slov.
MARCEL HOLUBEC W.


Marcel  took a prize for the best fashion show rightly. A moment of suprise was when all models dropped black gowns at the same time and so for the audience  it was a view of stunning outfits inspired by the Van Gogh´s work, summer mood, love to Paris, materials like for example a straw and a kimono cut in different types.

Marcel si právom odniesol cenu za najlepšiu show. Moment prekvapenia nastal, keď si všetci predvádzajúci naraz zhodili čierne plášte a  prítomným  sa tak naskytol pohľad na nádherné modely inšpirované tvorbou Van Gogha, letnej nálady, láskou k Parížu, materiálmi ako bola napríklad slama a kimonovým strihom v najrôznejších variáciách.
zdroj fotiek jednotlivých modelov : Fashion Live! 2015
No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe