Vogue 100: A Century of Style

-

 Condé Nast editorship decided to bring Vogue magazine also into the United Kingdom during the First World War. The most practical solution was to create a special British edition, which could be produced directly in London. In 1916 the first copies were printed for sale. Even though the early editions tried to replicate the American Vogue exactly, however, its first editor, Elspeth Champcommunal, had bigger ambitions. She wanted Vogue to be "more than a fashion magazine", so she introduced articles on society, culture, sport, health, beauty and different travelogues, as well.Počas prvej svetovej vojny sa vydavateľstvo Condé Nast rozhodlo priniesť časopis Vogue aj do Veľkej Británie. Najpraktickejším riešením bolo vytvoriť špeciálnu britskú edíciu, ktorá by sa mohla produkovať priamo v Londýne. V roku 1916 boli  prvé kópie vytlačené na predaj. Aj keď prvé výtlačky sa snažili replikovať americký Vogue, jeho prvá redaktorka Elspeth Champcommunal mala väčšie ambície. Chcela z Britského Vogue urobiť čosi "viac ako len módny časopis" a tak predstavila články aj o spoločnosti, kultúre, športe, zdraví, kráse a rôzne cestopisy.

Elspeth Champcommunal


The first edition of British Vogue dated 15.9.1916 and the March 2016
Prvé vydanie Britského Vogue 15.9.1916 a marcové číslo roku 2016


British Vogue got, in its 100 years of existence , a reputation of "a fashion Bible", in which you could see the world´s most renown fashion designers as Dior, Saint Laurent or McQueen; the best photographers as Lee Miller, Cecil Beaton, Snowdon, Irving Penn, David Bailey, Mario Testino, Herb Ritts and the star icons as Henri Matisse, Francis Beacon, Lucian Freud, Marlene Dietrich, Fred Astaire, Gwyneth Paltrow, David Beckham, among others.


Za svojich 100 rokov existencie si Britský Vogue  získal reputáciu "módnej biblie", v ktorej sa objavili svetoznámy dizajnéri ako Dior, Saint Laurent alebo McQueen; najlepší fotografi Lee Miller, Cecil Beaton, Snowdon, Irving Penn, David Bailey, Mario Testino, Herb Ritts a hviezdne mená Henri Matisse, Francis BeaconLucian Freud, Marlene Dietrich, Fred Astaire, Gwyneth Paltrow, David Beckham a mnoho ďalších.


 Lee Miller - the brutality of the Second World War
Lee Miller - brutalita druhej svetovej vojny


How the title of this article also says, British Vogue celebrates its 100 years and, in honor of that fact, a stunning exhibition named Vogue 100: A Century of Style  takes place in National Portrait Gallery in London, from February 11th - May 22nd 2016. You have an opportunity to see its vintage prints, experimental fashion shoots, unpublished works and original magazines, which influenced the british fashion a lot.

Ako aj z názvu článku vyplýva, Britský Vogue slávi 100 rokov a na jeho počesť sa koná v National Portrait Gallery v Londýne (presne od 11.2.-22.5.2016) ohromujúca výstava Vogue 100: A Century of Style, na ktorej máte možnosť vidieť vintage výtlačky, experimentálne módne editoriály, nepublikované práce a originálne časopisy, ktoré ovplyvňovali britskú módu. Except for great knowledge you can also take very nice souvenirs from this exhibition for a memorial. If you have a chance, do not definitely miss this exhibition!

Okrem skvelých poznatkov si môžte z tejto výstavy odniesť aj veľmi pekné suveníry na pamiatku.Ak máte možnosť, určite si túto výstavu nenechajte ujsť!

No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe